content-header-image

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on keskeinen osa tuotantotoimintaamme. Korkealla laatu- ja turvallisuustasolla omassa toiminnassa takaamme luonnonympäristön suojelemisen, ihmisten hyvinvoinnin turvaamisen ja kestävän kehityksen edistämisen.
Environmental protection

 

Huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset tuotteen koko elinkaaren ajalta ja minimoimme toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Ennakoivalla työllä ja jatkuvilla kehitystoimenpiteillä sekä keskittymällä työ-, kemikaali- ja paloturvallisuuteen pyrimme ehkäisemään mahdollisia ympäristöhaittoja. Kiinteistöjä ja tuotantotiloja käytetään ja johdetaan siten, etteivät ne aiheuta turvallisuus- ja ympäristöriskejä tai kohtuutonta haittaa lähialueen asukkaille. Useilla tuotantolaitoksilla tuotantoprosessi on suljettu.

Resurssitehokas toiminta keskittyy raaka-aineiden, energian ja veden käytön tehostamiseen sekä jätteiden määrän vähentämiseen ja kierrätykseen. Jätteet, jätevedet ja päästöt käsitellään asianmukaisesti paikallisen lainsäädännön, käytäntöjen ja lupien mukaan.

Jätteenhallinnan ensisijainen tehtävä on välttää jätteen syntyä. Kaikki jäte pyritään mahdollisuuksien mukaan kierrättämään, uudelleenkäyttämään tai ohjaamaan energiahyötykäyttöön. Kullakin toimipaikalle jätteet lajitellaan ja vaarallisen jätteen käsittelystä vastaavat ainoastaan luvanvaraiset jäteyhtiöt. Jos mahdollista, toimipaikkojen prosessijätevesi hyödynnetään maalintuotannossa. Osa toimipaikoista toimittaa jätevetensä kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon, osa hoitaa jätevedenkäsittelyn itse. Tuotantotoiminnan päästöt, kuten pöly, VOC tai melu, on minimoitu ja niitä valvotaan systemaattisesti.