content-header-image

Raportointihistoria

Tikkurilalle yritysvastuu on pitkäjänteistä toimintaa, joka kattaa koko organisaation. Kaikilla Tikkurila-yhtiöillä on oma historiansa ja pitkät perinteet, jotka velvoittavat toimimaan aktiivisesti kehityksen puolesta. Viime kädessä Tikkurilan menestys riippuu henkilökohtaisesta vastuunotosta jokapäiväisessä työssä.

 

Vuonna 1992 Vantaan toimipaikka sitoutui kemianteollisuuden kansainväliseen Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaan.

Vuonna 1994 Tikkurila julkaisi ensimmäisen Vantaan toimipaikkaa koskevan ympäristöraporttinsa vuodelta 1993.

Vuodesta 1996 lähtien Alcro-Beckers AB:llä Ruotsissa on ollut oma ympäristöpolitiikka, jonka käytännön toteutustapa vastaa pitkälti Responsible
Care -ohjelman periaatteita. Tallinnan toimipaikka, nykyinen AS Tikkurila, on ollut mukana RC-yhteistyössä vuodesta 2001.  

Vuosiksi 1996–2000 laadittiin uusi, entistä kattavampi ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma.

Vuonna 1996 Tikkurila sai ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä ja kolmantena maaliyhtiönä Euroopassa EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän ("EMAS") mukaisen rekisteröinnin Vantaan toimipaikalle.

Vuonna 2001 vahvistettiin Tikkurila-konsernille yhteiskuntavastuuohjelma, jonka periaatteita noudatettiin kaikissa yhtiöissä, huomioiden kuitenkin paikalliset olosuhteet ja erityispiirteet.

Vuosista 2006 ja 2007 Tikkurilan Vantaan toimipaikka teki GRI-ohjeistusta soveltaen yhteiskuntavastuuraportin, johon sisältyi ulkopuolisen tahon todentama ympäristöselonteko sekä joitakin konsernitasolla seurattavia mittareita ja case-kuvauksia.

Tikkurilan omien konsernilaajuisten ja toimipaikkakohtaisten raporttien lisäksi Tikkurilaa koskevat tiedot sisältyivät Kemira Oyj:n raportointiin vuosina 1994–2009.

Vuoden 2010 alussa Tikkurila-konsernissa otettiin käyttöön yritysvastuuohjelma, jonka keskeisenä ajatuksena on auttaa asiakkaita tekemään kestäviä valintoja.

Vuodesta 2010 alkaen Tikkurila-konserni raportoi yritysvastuustaan GRI-ohjeistuksen mukaisesti. Tikkurilan oman yritysvastuuohjelman mittarit sisältyvät, osin sovellettuina, GRI-raportin mittareihin. GRI-ohjeistuksen mukainen raportointi korvaa Vantaan toimipaikan EMAS-raportoinnin.

Vuosina 2010–2014 Tikkurilan yritysvastuuraportti laadittiin GRI G3 -ohjeistuksen mukaisesti. Vuodesta 2015 yritysvastuuraportti on sisältänyt Global Reporting Initiative (GRI) G4 -yhteiskuntavastuun raportointiohjeiston perussisältöä. Raportin sisältämät taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tunnusluvut ovat riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamia.