content-header-image

Yritysvastuun johtaminen

Edistämme kestävää kehitystä ja otamme huomioon ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan liittyvät näkökohdat niin päivittäisessä työssä kuin strategisessa liiketoiminnan kehittämisessä ja markkina-asemamme vahvistamisessa.

Yhtiömme strategia ja hallituksen vahvistamat pitkän aikavälin tavoitteet sekä asiakkaiden odotukset ja markkinatrendit ohjaavat liiketoimintaamme. Pyrimme kaikessa toiminnassamme noudattamaan korkeita eettisiä standardeja, lainsäädäntöä, yhtiön arvoja ja liiketapaperiaatteita.

Päivittäistä työtä ja toiminnan vaatimustenmukaisuutta ohjaa Suomen listayhtiön hallinnointiperiaatteet sekä liiketoiminnan keskeiset politiikat, ohjeet ja prosessit, joihin kuuluvat HSE-politiikka ja terveys-, turvallisuus- ja ympäristötyöhön liittyvät konkreettiset ohjeet ja prosessit sekä ostotoimintaa ohjaavat hankintaohjeet ja toimittajien arviointi- ja auditointiprosessit. 

Lisäksi toimintaa ohjaavat muut keskeiset tuotekehitykseen, toimitusketjuun, markkinointiin ja henkilöstöhallintoon liittyvät ohjeet sekä erilaiset lainsäädäntöä täydentävät toimintalinjaukset ja vaatimukset, kuten korruptionvastainen politiikka, kilpailulainsäädäntöä koskeva ohjeistus ja yksityisyydensuojaa varmistava tietosuojapolitiikka.

Vastuullisuusohjelma

Tikkurilan vastuullisuusohjelma ”A Colorful Tomorrow” luo viitekehyksen Tikkurilassa tehtävään kestävään ja vastuulliseen liiketoiminnan kehittämiseen. 

Vuonna 2018 uudistimme ohjelmaamme ja määrittelimme yhdessä liiketoiminnan avainhenkilöiden kanssa konkreettiset kestävän kehityksen asiakaslupaukset yhtiön päivitetyn strategian mukaisesti. Nämä lupaukset ohjaavat kestävän kehityksen hankkeita ja tukevat liiketoiminnan kehitystä yritysvastuun näkökulmasta. Kullekin osa-alueelle on määritelty toimenpiteitä, joita toteutetaan konsernitasolla, eri maissa ja toiminnoissa soveltuvin osin.

Tikkurila päivittää olennaisuusmäärittelynsä vuonna 2018. Tikkurila-konsernin toimintaan ja sen sidosryhmille keskeisimmät kestävän kehityksen näkökohdat määritellään konsernin johdolta, henkilöstöltä ja sidosryhmiltä kerätyn tiedon perusteella. Olennaisuusmäärittely perustuu yhtiön strategiaan ja se ohjaa Tikkurilan vastuullisuustyötä ja kestävän kehityksen hankkeita sekä toimii raportoinnin sisällönmäärittelyn perustana. 

Sertifioinnit ja katselmukset

Tikkurilan tavoitteena on luoda kaikille toimipaikoilleen riippumattomien tahojen auditoimat ja sertifioimat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät. Vuoden 2018 lopulla yhdeksästä tuotantotoimipaikasta seitsemällä on laatusertifointi (ISO 9001), kuudella ympäristösertifiointi (ISO 14001) ja neljällä terveys- ja turvallisuussertifointi (OHSAS 18001).

Tikkurilan toimintaa ja toimintajärjestelmiä sekä niiden vaatimusten mukaisuutta arvioidaan ja seurataan erilaisin katselmuksin ja due diligence -arvioinnein. Sertifiointilaitosten ja muiden ulkoisten auditointien lisäksi konsernin HSE-toiminto asettaa tavoitteita, auditoi yrityksen toimipaikkoja, antaa suosituksia ja seuraa paikallista kehitystä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden osalta. Auditointien tavoitteena on edistää konsernin HSE-toimintojen kehittämistä ja varmistaa toimintojen vaatimuksenmukaisuus. Vuonna 2017 sisäisiä auditointeja suoritettiin Tikkurilan toimipaikoilla Venäjällä, Puolassa ja Ruotsissa. Liiketoiminnan vaatimusten mukaisuutta ja vastuullisuutta arvioidaan myös osana sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan prosesseja. 

Tikkurila pyrki varmistamaan toimittaja-arviointien ja auditointien avulla, että sen liikekumppanit täyttävät asetetut laatu-, turvallisuus-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun vaatimukset.

Vastuut

Konsernin johtoryhmällä on kokonaisvastuu yritysvastuun toteutumisesta hallituksessa sovitun viitekehyksen mukaisesti. Kunkin maan ja toiminnon johto on vastuussa konsernitasolla ja paikallisesti määriteltyjen vastuullisuusasioiden toteuttamisesta, seurannasta ja raportoinnista paikallisesti ja toimintokohtaisesti. Eri Tikkurilan maissa ja toiminnoissa tehtävän työn lisäksi konsernitasolla vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä vastaa yritysvastuupäällikkö, joka raportoi konsernin viestintäjohtajalle. Toiminnan vaatimustenmukaisuutta ja eettisten periaatteiden toteutumista muun muassa ihmisoikeuksien, lahjonnan, ja korruption osalta valvovat lakiasioista vastaava johtaja ja sisäinen tarkastustoiminto. 

Konsernitasoa toimii lisäksi kestävän kehityksen tiimi, jonka vastuulla on kestävän kehityksen näkökulmasta tukea Tikkurilan liiketoimintaa, ohjata ympäristön ja terveyden kannalta turvallisten uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä sekä edistää myyntiä, markkinointia ja viestintää. Tiimin jäsenet ovat asiantuntijoita Tikkurilan suurimmilta markkinoilta ja eri toiminnoista (myynti, markkinointi, viestintä, tuotehallinta, tuoteturva, tutkimuskeskus, ostot, toimitusketju). Tiimi aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa.