content-header-image

Henkilöstö

Oma henkilöstö on Tikkurilan tärkein voimavara – tyytyväinen, hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä haluaa kehittyä työssään ja osallistuu aktiivisesti yhtiön strategia-, brändi- ja myyntityöhön. Tikkurila panostaa suorituksen ja osaamisen johtamiseen, henkilöstön kehittämiseen ja esimiestyöhön sekä pitää huolta henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta.
Tikkurila personnel

 

Tikkurilan palveluksessa vuoden 2018 lopussa työskenteli 2 717 (2017: 3 037) henkilöä 14 eri maassa. Noin puolet Tikkurilan henkilöstöstä työskentelee toimitusketjussa (tuotanto, hankinta, logistiikka ja HSEQ) ja reilu kolmannes myynnissä, markkinoinnissa ja teknisessä tuessa.

Oma tuotanto vaikuttaa olennaisesti Tikkurilan henkilöstörakenteeseen ja -määrään. Alueiden väliset erot selittyvät muun muassa tuotannon automatisoinnin asteella ja oman myyntihenkilöstön määrällä. Pisimmälle tuotanto on automatisoitu Ruotsissa ja eniten myyntihenkilökuntaa on Venäjällä. Maalimarkkinoiden kausivaihtelusta johtuen henkilöstömäärä on suurimmillaan ulkomaalauskaudella kesällä ja pienimmillään talvella.
 

 

Henkilöstö segmenteittäin

 

Kehityskeskustelut

Työntekijöiden ja heidän esimiestensä välisiä tavoite- ja kehityskeskusteluja käydään Tikkurilassa vuosittain. Vuonna 2017 Tikkurilassa kehitettiin ja otettiin käyttöön uusi konserninlaajuinen suorituskyvyn hallintamalli, joka kattaa kaikki Tikkurilan maissa työskentelevät toimihenkilöt ja asiantuntijat. Malli tarjoaa puitteet yksilöllisten tavoitteiden asettamiselle, suorituskyvyn arvioimiselle ja osaamisesta ja urakehityksestä käytäville keskusteluille. Se parantaa johtajuutta, yhdenmukaistaa johtamiskäytäntöjä kaikissa maissa, joissa Tikkurilalla on toimintaa, ja auttaa yhtiötä saavuttamaan strategiset tavoitteensa.

Vuonna 2018 suoritetun työntekijäkyselyn mukaan 66,5 prosenttia kyselyyn vastanneista toimihenkilöistä ilmoitti käyneensä tavoitteita ja suorituskykyä koskevan keskustelun esimiehensä kanssa. Yhteensä 35 prosenttia Tikkurilan toimihenkilöistä vastasi kyselyyn.

Teollisuustyöntekijöiden osalta Tikkurila seuraa tavoitteiden asettamista, suorituskyvyn hallintaa ja yksilöllistä kehitystä maakohtaisten käytäntöjen mukaisesti. Tikkurilan maista kerättyjen tietojen perusteella 66,5 prosenttia teollisuustyöntekijöistä on käynyt esimiehensä kanssa kehityskeskustelun.
Tikkurila uudistaa henkilöstötutkimusprosessiaan vuonna 2019. Kehityskeskustelujen määrän ja laadun mittaaminen sisällytetään henkilöstökyselyyn.

Työturvallisuus

Ihmisten turvallisuus on toimintamme tärkein asia. Turvallisen kulttuurin ja turvallisten työskentelytapojen lisäksi Tikkurilan turvallisuustyö keskittyy riskienarviointeihin, turvallisuuskoulutuksiin, -keskusteluihin ja -kierroksiin, terveys- ja vaaratilanteista ilmoittamiseen ja viestintään sekä sisäisiin ja ulkoisiin auditointeihin. Haluamme taata jokaiselle tikkurilalaiselle turvallisen työpaikan. Ennaltaehkäisevällä turvallisuustyöllä on suoria vaikutuksia yhtiön kustannustehokkuuteen ja sen avulla tehostetaan työtä ja minimoidaan sairaspoissaoloja.

Vuonna 2018 järjestimme työterveys- ja turvallisuuskoulutuksia muun muassa paloturvallisuuteen ja työn riskien arviointeihin liittyen. Henkilöstön turvallista käyttäytymistä arvioidaan normaalien työtehtävien lisäksi säännöllisissä kehityskeskusteluissa, havainnointikierroksilla sekä esimiesten ja muiden kanssa käytävissä turvallisuuskeskusteluissa. Vuonna 2018 konsernissa tehtiin 6 686 (6 059) turvallisuuskeskustelua ja -kierrosta.

Vuonna 2018 Tikkurilan tapaturmataajuus (LTA) oli 3,9 (2,0). Suurin osa tapaturmista tapahtui Suomessa. Kukin tapaturma on analysoitu ja korjaavat toimenpiteet määritelty. Tavallisimmat inhimilliset perussyyt on tunnistettu ja niihin liittyen on järjestetty koulutuksia. Vuoden 2018 lopussa Puolan yksikkömme oli ollut lähes kaksi vuotta (728 päivää) ilman omalle henkilölle sattuneita työtapaturmia. Vuonna 2019 keskitymme entistä tehokkaammin ennaltaehkäisevään työhön. Tikkurilalle on ensisijaisen tärkeää huolehtia, että työpaikka on turvallinen jokaiselle työntekijälle, toimittajalle ja liikekumppanille. Tikkurila on asettanut yhteiset turvallisuustavoitteet tarkoituksena saavuttaa nolla tapaturmaa.

Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Tikkurilassa noudatetaan tasavertaisuuden periaatetta riippumatta henkilön sukupuolesta, rodusta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, iästä, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallisesta asemasta.