content-header-image

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Olemme koonneet tälle sivulle Tikkurilan vastuullisuuteen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia. 

VASTUULLISUUS OSANA TIKKURILAN LIIKETOIMINTAA

Onko vastuullisuus ja kestävä kehitys Tikkurilalle tärkeää?

Vastuullinen liiketoiminta on Tikkurilan toiminnan perusedellytys ja kestävä kehitys on integroitu Tikkurilan strategiaan. Edistämme työllämme ja tuotteillamme kestävää kauneutta, ihmisten hyvinvointia ja pintojen pidempää käyttöikää hyödyntäen kestävästi luonnon ja yhteiskunnan rajallisia resursseja. Tikkurilassa on jo vuosikymmenten ajan sitouduttu korkealaatuisten, ympäristön ja ihmisten kannalta turvallisten pintakäsittelyratkaisujen kehittämiseen ja niiden käytön edistämiseen. Laatu, kestävyys ja turvallisuus toimivat ohjaavina periaatteina läpi koko toimintamme. 

Haluamme varmistaa, että toimintamme täyttää kansainväliset ja kansalliset vastuulliseen liiketoimintaan liittyvät normit ja standardit, ja että työskentelemme liikekumppaneiden kanssa, jotka jakavat samanlaiset arvot. 

Tikkurilan vastuullisuusohjelma ”A Colorful Tomorrow” luo viitekehyksen Tikkurilassa tehtävään kestävään ja vastuulliseen liiketoiminnan kehittämiseen. Edistämme kestävää kehitystä ja otamme huomioon ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan liittyvät näkökohdat niin päivittäisessä työssä kuin strategisessa liiketoiminnan kehittämisessä ja markkina-asemamme vahvistamisessa.

Miten Tikkurila kehittää liiketoimintansa vastuullisuutta ja ekologisuutta?

Asiakaskuntamme vaatimukset kasvavat ja heidän ostokäyttäytymisensä muuttuu, lainsäädäntö kiristyy ja erilaiset trendit, kuten ilmastonmuutos, vaikuttavat lisääntyvässä määrin liiketoimintaamme. Tästä johtuen me huomioimme ympäröivän maailman ja sen muutokset, kestävä kehityksen sekä ihmisten tarpeet yhä tehokkaammin toimintamme ja tuotteidemme kehittämisessä.

Osana yhtiön strategiatyötä olemme määritelleet konkreettiset kestävän kehityksen asiakaslupaukset, jotka ohjaavat kestävän kehityksen hankkeita ja tukevat liiketoiminnan kehitystä kestävän kehityksen näkökulmasta. 

Kestävän kehityksen lupaukset ovat

 • Kehitämme tuoteominaisuudet huippuunsa niin, että ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni.
 • Parannamme ja turvaamme ilmanlaatua tuotteillamme ja palveluillamme. 
 • Tehostamme resurssien hyödyntämistä ja keskitymme toiminnassamme laatuun, turvallisuuteen ja kestävyyteen.  
 • Olemme vastuullinen ja aktiivinen toimija yhteisöissämme.
Kuka kestävästä kehityksestä vastaa Tikkurilassa?

Konsernin johtoryhmällä on kokonaisvastuu yritysvastuun toteutumisesta hallituksessa sovitun viitekehyksen mukaisesti. Kunkin maan ja toiminnon johto on vastuussa konsernitasolla ja paikallisesti määriteltyjen vastuullisuusasioiden toteuttamisesta, seurannasta ja raportoinnista paikallisesti ja toimintokohtaisesti. 

Eri Tikkurilan maissa ja toiminnoissa tehtävän työn lisäksi konsernitasolla vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä vastaa yritysvastuupäällikkö, joka raportoi konsernin viestintäjohtajalle. Toiminnan vaatimustenmukaisuutta ja eettisten periaatteiden toteutumista muun muassa ihmisoikeuksien, lahjonnan, ja korruption osalta valvovat lakiasioista vastaava johtaja ja sisäinen tarkastustoiminto. 

Vuoden 2018 alussa perustettiin konsernitasoinen kestävän kehityksen tiimi, jonka tehtävänä tukea Tikkurilan liiketoimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta, ohjata ympäristön ja terveyden kannalta turvallisten uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä sekä edistää myyntiä, markkinointia ja viestintää.

Millaisia ympäristövaikutuksia Tikkurilan toiminnalla on?

Maalituotteen elinkaaren aikainen ympäristölle aiheutuva kuormitus muodostuu mm. raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien valmistuksesta, tuotteen valmistuksessa käytettävästä energiasta, valmistuksen aikana syntyvistä päästöistä ja jätteistä, raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja tuotteiden kuljetuksesta, maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana maalista haihtuvista yhdisteistä (mm. liuoteohenteisten maalien käytöstä vapautuvat liuotteet) sekä maalijätteen hävityksestä.

Miten Tikkurila vähentää toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia?

Tikkurilan tavoitteena on jatkuvasti pienentää oman toiminnan ja tuotteiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta mm. kehittämällä maaliyhdistelmiä ja ratkaisuja, joilla saavutetaan mahdollisimman pitkä kestoikä ja pitkät huoltomaalausvälit, panostamalla vesiohenteisten tuotteiden käytön edistämiseen ja valitsemalla ympäristöä vähemmän kuormittavan vaihtoehdon, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, sekä kehittämällä valmistusprosessien resurssitehokkuutta minimoimalla syntyvää hukkaa ja hyödyntämällä syntyvää jätettä.

Vuonna 2018 vesiohenteisten tuotteiden osuus tuotannosta oli 75,2 %. Vuonna 2018 kauppa- ja rakennusmaalien myynnistä 85 % oli vesiohenteisia tuotteita.

Miten maalaaminen edistää kestävää kehitystä? 

Kaupungit ja kotikatumme talot rapistuisivat ilman suojaa säiden armoilla, ja ilman värejä kotimme ja elinympäristömme näyttäisivät ankeilta. Maalaamisella on myönteinen vaikutus ympäristöön ja sen esteettisyyteen. Maali kaunistaa elinympäristöä ja lisää hyvinvointia monin eri tavoin. Maali myös suojaa pintoja ennenaikaiselta vanhenemiselta, lahoamiselta, ruostumiselta tai korroosiolta. Pinnan käyttöiän piteneminen vähentää rakenteiden uusimisen ympäristökuormitusta ja säästää kustannuksia ja luonnonvaroja. Pintakäsittelyllä voi myös parantaa pintojen hygieenisyyttä ja puhdistettavuutta, vesihöyrynläpäisevyyttä, palonesto-ominaisuutta tai veden- tai kemikaalienkestoa.

YLEISTÄ TIETOA MAALEISTA

Mitkä ovat keskeisimmät Tikkurilan sisätuotteiden ympäristöargumentit?

Vesiohenteisuus

 • Vesiohenteinen maali on vähäpäästöinen maali, joka takaa paremman sisäilman laadun ja pienemmät terveysriskit.
 • Vesiohenteinen maali on lähes hajuton ja tiloissa voi oleskella jo pian maalaamisen jälkeen. Vesiohenteiset maalit ovat tutkitusti turvallisia ja käsittely on helppoa, koska vesiohenteiset maalit kuivuvat nopeasti ja työvälineet voidaan puhdistaa vedellä (huom! älä kuitenkaan huuhdo työvälineitä juoksevan veden alla). 

Hengittävyys

 • Mitä korkeampi vesihöyrynläpäisevyys tuotteella on, sitä hengittävämpi se on.
 • Tikkurila sisätuotteet ovat hengittäviä.

Korkealaatuiset raaka-aineet

 • Tikkurilan tuotteet on valmistettu korkealaatuisista raaka-aineista, ja valitsemme raaka-aineita, joilla on mahdollisimman vähäiset vaikutukset ympäristöön. 
 • Raaka-aineet ja niiden toimittajat ovat tarkkaan valittuja ja varmistamme, että toimittajat toimivat vastuullisesti.

Sertifioitua toimintaa

 • Lähes kaikilla Tikkurilan tuotantotoimipaikoilla on joko ympäristö-, laatu- ja/tai työturvallisuus- ja terveyssertifioinnit 

Ekomerkityt tuotteet

 • Useilla sadoilla Tikkurila-konsernin tuotteilla on ekomerkki.
 • Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki kertoo tuotteen ympäristövaikutuksista sekä tuotteiden tutkitusta turvallisuudesta. Joutsenmerkitty tuote on myös kestävä. Sen tekninen laatu - kuten tartunta, kulutuksenkesto ja peittokyky - on testattu ja todennettu.
 • Rakennustietosäätiön myöntämä M1-luokitus, joka kertoo vähäpäästöisyydestä.
 • Allergiatunnuksen omaava tuote puolestaan täyttää tarkat tuotekohtaiset vaatimuskriteerit eikä sisällä hajusteita tai muita yleisesti ärsyttäviä tai herkistäviä aineita. 
Mitä eroa on vesi- ja liuoteohenteisella maalilla?

Vesiohenteisten tuotteiden ohenne on nimensä mukaisesti vesi, kun taas liuoteohenteisessa maalissa ohenteena käytetään liuotetta. Vesi on turvallisempi vaihtoehto niin ympäristön kuin maalarinkin kannalta. Erityisesti maalausvaiheessa vesiohenteisen maalin ympäristövaikutukset ovat liuoteohenteista maalia pienemmät. Vähäpäästöisyyden ansiosta myös sisäilman laatu säilyy parempana ja allergiariskit  pienempänä.

Vesiohenteinen tuote on lähes hajuton ja se kuivuu nopeasti. Liuoteohenteisessa maalissa haju on melko voimakas. Vesiohenteiset maalit ovat terveydelle parempia, koska niistä haihtuu ilmaan pääasiassa vain vettä. Liuoteohenteisista maaleista haihtuu ilmaan VOC-yhdisteitä (Volatile Organic Compounds) eli liuotepäästöjä. Maalien käytön aikaisista ympäristövaikutuksista merkittävin on niistä haihtuvat liuotteet eli VOC-päästöt, joiden tiedetään aiheuttavan otsonimuodostuksen lisääntymistä alailmakehässä ja vaikuttavan muun muassa ilman saastumiseen. 

Mitä ekomerkkejä maaleille myönnetään?

Maaleille myönnettäviä ekomerkkejä ovat kansainvälinen ekomerkki (EU-ympäristömerkki, Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki), kansallinen allergia- ja astmatunnus tai M1-luokitus eli sisätiloissa käytettävien rakennusmateriaalien luokitus niistä haihtuvien yhdisteiden mukaan. Tikkurila-konsernilla on yli 300 ekomerkittyä tuotetta. 

Ympäristömerkkien ja luokitusten tarkoituksena on lisätä tietoa maalien ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja tuoteominaisuuksista, auttaa ja ohjata kuluttajia ostopäätöksissä sekä muuttaa kulutustottumuksia ympäristöä säästävään suuntaan. Ympäristömerkit ja maaleille myönnettävät luokitukset kertovat tuotteiden ympäristövaikutuksista sekä tuotteiden tutkitusta turvallisuudesta.

Mikä on M1-luokitus?

Sisätiloissa käytettävät rakennusmateriaalit, muun muassa maalit, voidaan luokitella niistä haihtuvien yhdisteiden mukaan. Suomessa Sisäilmayhdistys ry on julkaissut rakennusmateriaaleille luokituksen, jonka mukaan tuotteet jaetaan kolmeen luokkaan (M1, M2, M3). Luokitus on käytössä myös Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 

M1-luokkaan kuuluvat materiaalit, joista haihtuu erittäin vähän yhdisteitä huonetilaan, kun M3-luokan materiaalit ovat eniten päästöjä synnyttävä. Testaamattomille materiaaleille ei myönnetä luokitusmerkkiä. M1-luokituksen tuotteelle myöntää Rakennustietosäätiö, ja luokitus edellyttää hyväksytyn testauslaboratorion suorittamia mittauksia ja aistinvaraisen arvioinnin. Tikkurilan sisätuotteista lähes kaikilla on M1-luokitus, se on Suomessa ammattilaispuolella lähestulkoon edellytys.

Onko Tikkurila lisäämässä ekomerkittyjen tuotteiden määrää?

Ekomerkkien hakemista arvioidaan aina uuden tuotteen kehittämisen yhteydessä. Lähes poikkeuksetta jokaiseen Suomessa ja Ruotsissa valmistettavaan tuotteeseen haetaan ekomerkkiä*. Venäjällä valmistettavista tuotteista kaikki vesiohenteiset sisämaalit, liuoteohenteiset lakat ja julkisivumaalit luokitellaan Venäjän laatumaaliyhdistyksen standardien mukaan. 

* kansainvälinen tai kansallinen ekomerkki, allergia- ja astamatunnus tai M1-luokitus

Ovatko maalipakkaukset ekologisia?

Tikkurila haluaa jatkuvasti minimoida toimintojensa ja tuotteidensa ympäristövaikutusta, pakkausmateriaalit mukaan lukien. Tikkurila tutkii jatkuvasti uusien pakkausratkaisujen käyttöönottoa. Kun valitsemme pakkauksia, on ekotehokkuuden lisäksi tärkeää pakkauksen laatu, kestävyys ja toiminnallisuus – tämä pitää ottaa huomioon koko ketjussa: kuljetuksissa, sävyttämisessä ja asiakkaalla. 

Ekologisia maalipakkauksia ovat muun muassa kierrätysmuovipurkki (Post Industry Recycled; PIR), jonka Tikkurila on lanseerannut Baltian markkinoilla uudessa Vivacolorin Green Line -tuotesarjassa. Kierrätetyn muovin käyttö vähentää jätettä, materiaalihukkaa ja ensiömateriaalien tarvetta sekä alentaa toimitusketjun hiilidioksidipäästöjä ja pakkausten ekologista jalanjälkeä.

Lisäksi Tikkurilalla on käytössä Ruotsissa ja Suomessa maalimuovipussi, jonka valmistukseen tarvitaan vähemmän raaka-aineita, energiaa ja vettä perinteisiin maalipurkkeihin verrattuna. Se on lisäksi erittäin helppo tyhjentää, jolloin maalia ei myöskään mene niin paljon hukkaan. Käytön jälkeen pakkaus voidaan rullata kasaan ja hävittää poltettavan jätteen joukossa.

Onko kaikista tuotteista olemassa käyttöturvallisuustiedote ja ympäristöseloste?

Käyttöturvallisuustiedotteet tehdään kaikille tuotteille ja osalle tuotteista on tehty myös ympäristöseloste. Ne ovat saatavilla brändikohtaisilla internetsivuilla.
 

RAAKA-AINEET

Mitä raaka-aineita maaleissa on?

Maali koostuu tyypillisesti sideaineesta, pigmentistä ja täyteaineesta, liuotteista tai vedestä sekä nk. apuaineista. Tuotekehitys valitsee uuden maalin raaka-aineet käyttötarkoituksen ja tuotteelta vaadittavien ominaisuuksien mukaan, ja siksi esimerkiksi ulko- ja sisämaaleissa käytetään pääsääntöisesti eri raaka-aineita. Ainesosien sekoitussuhde vaihtelee maalityypistä riippuen.

Tuotteiden ympäristövaikutuksiin, laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat suuresti Tikkurilan valitsemat raaka-aineet. Merkittävimmät maalien ympäristövaikutuksista syntyvät raaka-aineiden, muun muassa titaanidioksidin ja täyteaineiden, tuotannosta sekä liuoteohenteisten maalien käytöstä ilmaan vapautuvista liuotteista.

Miten Tikkurila varmistaa, että käytetyt raaka-aineet ovat turvallisia ja korkealaatuisia?

Tikkurila pyrkii käyttämään tuotteissaan ympäristölle ja terveydelle mahdollisimman vaarattomia raaka-aineita. Kun otamme uuden raaka-aineen käyttöön, on meillä erittäin tarkat vaatimukset raaka-aineen laadun, kestävyyden, toimivuuden ja turvallisuuden osalta. Kukin raaka-aine testataan ja tutkitaan tarkoin ennen kuin se otetaan käyttöön tuotteissamme. Kemikaalin oikealla valinnalla pystytään tehokkaasti vähentämään ympäristöhaittoja.

Kemikaaleista aiheutuvia riskejä pyritään hallitsemaan lainsäädännöllisin, taloudellisin sekä toiminnanharjoittajan vapaaehtoisuuteen perustuvin keinoin. Lainsäädäntöön vaikuttavat kansallisten tavoitteiden ohella EU-lainsäädäntö sekä joukko kemikaalien riskien vähentämiseen tähtääviä kansainvälisiä sopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut.

MAALIEN KEHITTÄMINEN JA VALMISTUS

Missä Tikkurilan maalit kehitetään ja valmistetaan?

Tikkurilan tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Venäjällä, Ruotsissa ja Virossa.  

Tikkurilalla on 9 maalitehdasta, joissa valmistetaan erilaisia maaleja ja pinnoitteita. Tehtaat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Virossa ja Kazakstanissa. Lisäksi konsernin ostaa ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta maalaamista tukevia oheistuotteita myytäväksi eteenpäin.

Kuinka monta henkilöä tuotannossa työskentelee?

Tikkurilan henkilöstöstä noin puolet työskentelee toimitusketjun eri osissa (tuotanto, ostot, logistiikka, HSEQ). Vuoden 2018 lopussa Tikkurilan palveluksessa työskenteli 2 717 (2017: 3 037) henkilöä 12 eri maassa.

Kuinka monta henkilöä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä työskentelee?

Vuoden 2018 lopussa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä työskenteli 175 (2017: 193) henkilöä.

Onko Tikkurilan toiminta sertifioitua?

Tikkurilan tavoitteena on luoda kaikille toimipaikoilleen riippumattomien tahojen auditoimat ja sertifioimat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät. Vuoden 2018 lopulla yhdeksästä tuotantotoimipaikasta seitsemällä on laatusertifointi (ISO 9001), kuudella ympäristösertifiointi (ISO 14001) ja neljällä terveys- ja turvallisuussertifointi (OHSAS 18001).

Tikkurilan toimintaa ja toimintajärjestelmiä sekä niiden vaatimusten mukaisuutta arvioidaan ja seurataan erilaisin katselmuksin ja due diligence -arvioinnein. Sertifiointilaitosten ja muiden ulkoisten auditointien lisäksi konsernin HSE-toiminto asettaa tavoitteita, auditoi yrityksen toimipaikkoja, antaa suosituksia ja seuraa paikallista kehitystä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden osalta.

Miten tuotteiden laatu varmistetaan?

Halutut ominaisuudet varmistetaan perusteellisten kenttäkokeiden ja monipuolisten laboratoriotestien avulla. Tuotteita testataan omilla koekentillä, koemaalaamoissa ja koekohteissa. Kenttäkokeissa varmistetaan, että laboratoriossa kestäväksi todettu tuote pärjää myös ulko-olosuhteissa. Toimipaikoillaan sijaitsevien koekenttien lisäksi Tikkurilalla on käytössään testialueita muun muassa meren rannalla suolaisessa ja kosteassa ilmastossa, jossa on paljon UV-säteilyä. Ennen kenttäkokeita Tikkurilan maalit joutuvat läpäisemään lukuisia vaativia laboratoriotestejä.

Miten maalien kehitys- ja valmistusprosessissa otetaan terveys- ja ympäristövaikutukset huomioon?

Laatu, kestävyys ja turvallisuus toimivat ohjaavina periaatteina niin maalien raaka-ainevalinnoissa ja tuotekehityksessä kuin omassa toiminnassammekin. Tavoitteenamme on kehittää tuotteita, joilla saavutetaan yhä pidempi huoltomaalausväli, ja jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän ja ovat turvallisia käyttää. Tuotteidemme ympäristö- ja terveysvaikutukset otetaan huomioon koko elinkaaren ajalta – raaka-ainevalinnoista ja valmistuksesta tuotteiden käyttöön ja jätteiden käsittelyyn.

Maalien ympäristövaikutuksiin, laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat suuresti Tikkurilan valitsemat raaka-aineet. Tuotekehityksemme valitsee maalin raaka-aineet käyttötarkoituksen ja tuotteelta vaadittavien ominaisuuksien mukaan. 

Etsimme jatkuvasti terveyden ja ympäristön kannalta turvallisempia vaihtoehtoja, tutkimme uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä ja siirrymme mitä suuremmassa määrin vesiohenteisiin tuotteisiin. Kun otamme raaka-aineen käyttöön, on meillä erittäin tarkat vaatimukset raaka-aineen laadun, kestävyyden, toimivuuden ja turvallisuuden osalta. 

Tapahtuuko valmistusprosessissa virheitä, eli tuleeko ns. epäkurantteja eriä? Jos tulee, mitä näille tehdään?

Kustakin valmistamastamme maalierästä otetaan tuotannossamme sekoituksen jälkeen näyte laadunvalvontaa varten. Laadunvalvonnassa varmistetaan maalille asetettujen laatuvaatimusten täyttyminen. Vasta laadunvalvontalaboratorion hyväksyttyä maalierän maali purkitetaan. Aina silloin tällöin valmistusprosesseissamme tai kuljetuksen aikana tulee ns. ylijäämä- tai epäkurantteja eriä. Jos mahdollista tuotteen laadun suhteen, pyrimme hyödyntämään maalin uudelleen valmistusprosesseissamme. Jos ei ja maali kuitenkin laadultaan on priimaa, saatamme käyttää maalin erilaisissa Kestävää kauneutta -ohjelmamme projekteissa (lue lisää: Vastuullisuus > Yhteisöllisyys) tai myymme sen henkilökunnalle. Vasta viimeisenä vaihtoehtona on maalin hävittäminen.

Testataanko Tikkurilan tuotteita ja raaka-aineita eläimillä?

Tikkurila ei testaa tuotteitaan eläimillä. 

Kemikaalien eläintestausta säädellään EU-tason REACH-asetuksessa, joka pyrkii edistämään kemikaaliturvallisuutta ja samanaikaisesti välttämään tarpeettomia eläinkokeita. Käyttäjäturvallisuuden varmistamiksi aineita, joita käytetään muun muassa maaleissa, on testattu eläimillä niiden valmistajien toimesta. Kemikaalien testaamiseen on kehitteillä vaihtoehtoisia menetelmiä. Kemikaalien testaaminen eläimillä on viimeinen vaihtoehto. Kemikaalien valmistajat tekevät uusia eläinkokeita ainoastaan silloin, kun tietoa ei ole saatavilla muista asiaankuuluvista tietolähteistä. Euroopan kemikaalivirasto (European Chemical Agency, ECHA) ohjeistaa ja myöntää luvat kemikaalien eläintestaukseen.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Mitä negatiivisia ympäristövaikutuksia aiheutuu tehtailla ja miten ne huomioidaan? 

Maalituotannon keskeisimmät ympäristövaikutukset syntyvät tuotteen valmistuksessa käytettävästä energiasta, valmistuksen aikana syntyvistä päästöistä ja jätteistä sekä raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja tuotteiden kuljetuksesta. Pyrimme tehostamaan energiankäyttöä ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä, vähentämään tuotannon VOC- ja CO2-päästöjä ja jätteen määrää sekä lisäämään kierrätettävän jätteen määrää. 

Pyrimme logistiikan osalta pienentämään ympäristövaikutuksia mm. valitsemalla mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavan vaihtoehdon, keskittämällä kuljetuksia ja parantamalla kuljetusten turvallisuutta ja tehokkuutta. Kiinnitämme huomiota myös kuljetusten ja reittien optimointiin sekä autojen lastaukseen. Logistiikan ympäristövaikutuksiin vaikuttaa myös, että Tikkurilalla on tuotantoyksiköitä ja logistiikkakeskuksia monessa maassa – kuljetusten välimatkat on pyritty minimoimaan. Logistiikkakumppanien valinnassa määrittäviä tekijöitä ovat muun muassa kuljetusyhtiön valmiudet ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin ja turvallisuus.

Mikä on VOC?

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana maalista haihtuu yhdisteitä, mm. liuoteohenteisten maalien käytöstä vapautuu ilmaan orgaanisia yhdisteitä eli VOC-päästöjä. Maalituotteiden käytön aikaisista ympäristövaikutuksista merkittävin on niistä haihtuvat liuotteet eli VOC-päästöt, joiden tiedetään aiheuttavan otsonimuodostuksen lisääntymistä alailmakehässä ja vaikuttavan muun muassa ilman saastumiseen. 

Tikkurila on merkittävästi vähentänyt tuotteistaan vapautuvia VOC-päästöjä siirtymällä liuoteohenteisista tuotteista vesiohenteisiin. Vesiohenteisesta maalista haihtuu pääasiassa vettä.

Miten tuotannosta aiheutuvia päästöjä mitataan ja valvotaan?

Tuotannon päästöjä mitataan ja arvioidaan laskennallisesti, laskentatavoissa on maakohtaisesti eroja. Eri maiden tuotantolaitosten ympäristöluvissa on määritelty VOCin ja jäteveden päästövaatimukset, valvonta ja mittaus. Kussakin maassa noudetaan lainsäädäntöä ja ympäristöluvan vaatimuksia.

Vantaan tuotantolaitoksen VOC-päästöt mitataan katalyyttisen polttimen tulo- ja poistopuolelta ympäristöluvan määrittelemin väliajoin. Vuosiarviot määritellään laskennallisesti mittausten ja polttimen käyntiajan perusteella. Venäjällä ja Puolassa, joissa ei ole poltinta, mittaukset tehdään eri kohdista prosessia ja vuosiarvio lasketaan vastaavalla tavalla. Ruotsin tehtaalla ei valmisteta liuoteohenteisia maaleja.

Missä maalituotannossa syntyy suoria kasvihuonepäästöjä?

Maalituotannossa suurimmat suorat kasvihuonepäästöt syntyvät lämmitykseen ja sisäisiin kuljetuksiin käytettyjen polttoaineiden poltosta sekä liuoteohenteisten maalien tuotantoon liittyvistä suojakaasuista ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden poltosta.

Kuinka paljon jätteen määrää on pystytty tuotannossa vähentämään viimeisen 5 vuoden aikana?

Tikkurilan tavoitteena on resurssien tehokkaampi hyödyntäminen ja kaatopaikkajätteen minimointi. Pyrimme vähentämään vaarallisen jätteen määrää ja lisäämään kierrätettävän jätteen määrää. Viimeisen viiden vuoden aikana olemme pystyneet merkittävästi vähentämään kaatopaikkajätteen määrää (2012: 3255tn > 2016: 812tn) ja vaarallisen jätteen määrää (2012: 4810tn > 2016: 2789tn). Muun jätteen määrä on kokonaisuudessaan pysynyt samalla tasolla, kierrätettävän ja uudelleenkäytettävän jätteen määrä on kasvanut.

Nestemäinen maalijäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Mihin nämä vaaralliset jätteet päätyvät Tikkurilan toimipaikoilta?

Vaaralliset jätteet toimitetaan kussakin Tikkurilan toimintamaassa vaarallisen jätteen hävittämiseen valtuutettuun yritykseen.

Miten Tikkurila seuraa, että vaarallisten jätteiden käsittely on asianmukaista?

Seuraamme sisäisissä auditoinneissa miten vaarallisten jätteiden hävittäminen hoidetaan. Sen lisäksi edellytämme, että toimintamaidemme paikallinen vastuuhenkilö on selvillä prosessista. Tilanne vaihtelee maittain. Useimmissa maissa saamme hyvät tiedot siitä, mitä eri jakeille tapahtuu, ja pääsemme myös auditoimaan käsittelijöitä. 

Kuinka suuri osa prosessissa käytettävästä vedestä voidaan käyttää uudelleen?

Pitkälle automatisoiduissa tuotantolaitoksissa huuhteluveden määrä on pyritty minimoimaan siten, että osa valmistuserään käytettävästä vedestä käytetään prosessilaitteiden huuhteluun ja lisätään sen jälkeen viimeistelyvaiheessa tuotteeseen. 

Tikkurilan jätevesi on pääasiallisesti prosessilaitteiden huuhteluvettä. Sitä voidaan hyödyntää, jos se pystytään käyttämään välittömästi ja seuraava tuotantoerä on laadultaan yhteensopiva. Tässä on suuria eroja eri maiden välillä – niin tuotantoteknillisistä kuin lainsäädännöllisistä syistä. 

Puhdistetaanko jätevettä paikallisesti tuotantolaitosten yhteydessä?

Suomessa, Puolassa ja Saksassa jätevesi puhdistetaan tuotantolaitoksilla. Muissa maissa jätevedet lähetetään ulkopuoliselle yritykselle puhdistettavaksi tai hävitettäväksi.

HANKINTAKETJUN HALLINTA

Mistä Tikkurila ostaa maalien raaka-aineet ja pakkausmateriaalit?

Tikkurila-konsernilla on noin 500 paikallista ja kansainvälistä raaka-aine- ja pakkausmateriaalitoimittajaa. Yli 90 % Tikkurilan EU-alueella toimivien yksiköiden raaka-aineista ja pakkausmateriaaleista hankitaan EU-alueelta. Venäjällä reilut 60 % raaka-aineista ja pakkausmateriaaleista ostetaan paikallisilta toimittajilta.

Miten Tikkurila varmistaa liikekumppaniensa toiminnan vastuullisuuden?

Teemme yhteistyötä vain toimittajayhteistyötä koskevien periaatteidemme mukaan hyväksyttyjen toimittajien kanssa ja solmimme merkittävämpien toimittajien kanssa konsernitason sopimuksen. Vuoden 2018 loppuun mennessä, 45 (2017: 43) % Tikkurilan raaka-aine- ja pakkausmateriaaliostoista on katettu konsernitason sopimuksella. 

Arvoihimme, liiketapaperiaatteisiimme ja vastuullisuusohjelmaamme pohjautuvat toimittajayhteistyötä koskevat periaatteet määrittelevät vaatimuksemme laatuun, turvallisuuteen ja ympäristöön sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyen. Lisäksi niissä käsitellään hankintaa koskevia asioita toimittajien valinnasta ja arvioinnista aina yhteistyön jatkuvaan parantamiseen.

Tikkurila seuraa ja arvioi toimittajayhteistyötä säännöllisesti toimittajien arviointi- ja auditointiprosessien kautta. Vuosien 2013–2018 aikana olemme auditoineet 47 toimittajaa. Auditoinneissa ja arvioinneissa käydään läpi muun muassa toimittajan tilaus-, toimitus- ja tuotantoprosessia, laaduntarkkailun toimenpiteitä, ympäristö- ja turvallisuusasioita sekä toimittajan sosiaalisen vastuun ja eettisen liiketoiminnan, kuten ihmisoikeuksiin ja lahjonnan ja korruption torjuntaan liittyviä käytäntöjä. 

ILMASTOMUUTOS

Miten Tikkurila hillitsee toimintansa ilmastovaikutuksia?

Ilmastomuutos on yksi liiketoimintaamme ohjaavista globaaleista megatrendeistä ja otamme sen huomioon strategiatyössämme ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Tikkurilan haluaa hillitä ilmastomuutosta niin omassa toiminnassa kuin tuotteidensa kautta. Olemme määritelleet osa-alueet, joilla on Tikkurilan toiminnan näkökulmasta merkittävimmät vaikutukset ilmastomuutoksen hillitsemiseen: raaka-aineiden valinta, resurssitehokkuus, tuotantoprosessien ympäristöturvallisuus ja rakennetun ympäristön suojaaminen ja pidempi käyttöikä.

Kiinnitämme erityistä huomiota tuotteidemme raaka-ainevalintoihin – etsimme jatkuvasti terveyden ja ympäristön kannalta turvallisempia vaihtoehtoja, tutkimme uusiutuvien ja biopohjaisten raaka-aineiden käyttöä ja siirrymme mitä suuremmassa määrin liuoteohenteisista vesiohenteisiin tuotteisiin. Vesiohenteiset tuotteet ovat vähäpäästöisiä, hajuttomia, helppokäyttöisiä ja ne kuivuvat nopeasti.

Omassa toiminnassa pyrimme käyttämään luonnonvaroja säästäväisesti, tehostamaan tuotantoprosessejamme ja tuotantolaitostemme resurssitehokkuutta vähentääksemme tuotannon ympäristövaikutuksia ja päästöjä, materiaalihukan ja jätteen määrää. Kiinnitämme huomiota veden käyttöön, puhdistukseen ja sen uudelleen hyödyntämiseen prosesseissamme. Lisäksi tutkimme kiertotalouden mahdollisuuksia maaliliiketoiminnassa, ja pyrimme edistämään kierrätystä ja materiaalien hyötykäyttöä omassa toiminnassa. Monitoroimme oman toimintamme resurssitehokkuustavoitteita mm. sisäisissä HSE-auditoinneissa.

Ympäristönsuojelu on olennainen osa kaikkea toimintaamme ja sillä on suoria vaikutuksia myös ilmastomuutokseen. Toiminnassamme tärkeitä painopistealueita ovat mm. ilmansuojelu, jätevedet (vähentäminen, määräysten mukaisuus, asianmukainen käsittely), jätehuolto ja maaperän suojelu. Tuotantoprosessien ympäristöturvallisuuteen liittyvää työtä seurataan osana konsernin sisäisä HSE-auditointeja.

Tikkurilan pintakäsittelyratkaisuilla on merkittävä vaikutus rakennetun ympäristön suojaamiseen ja niiden pidempään käyttöikään. Pinnan käyttöiän piteneminen vähentää rakenteiden uusimisen ympäristökuormitusta ja säästää kustannuksia ja luonnonvaroja. Ohjeistamme ja koulutamme asiakkaitamme sekä lisäämme heidän tietoisuutta turvalliseen ja kestävään maalaamiseen liittyen. Suojaamme ja kaunistamme rakennettua ympäristöä myös Kestävää kauneutta -sosiaalisen vastuun ohjelmamme kautta osallistumalla erilaisiin yhteisöllisiin hankkeisiin.

Tämän lisäksi vaikutamme aktiivisesti niin EU-tason kuin kansallisissa maalialan järjestöissä, jotta maalialaa saadaan kehitettyä yhä turvallisemmaksi, kestävämmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

LAINSÄÄDÄNTÖ

Onko Tikkurilan käyttämät raaka-aineet REACH-rekisteröityjä?

REACH on Euroopan Unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. REACH velvoittaa kemikaalien valmistajat ja maahantuojat arvioimaan tuotteen käyttöön liittyvät riskit ja ohjeistamaan loppukäyttäjiä niiden turvallisessa käytössä. 

Maalit itsessään eivät ole asetuksessa mainittuja tuotteita, mutta maalin sisältämien kemikaalien tulee olla rekisteröityjä EU:ssa. Näin ollen maalinvalmistajat joutuvat varmistamaan käyttämiensä raaka-aineiden REACH-kelpoisuuden, ja heillä on velvollisuus informoida asiakkaitaan tuotteidensa sisältämistä aineista. Tikkurila on varmistanut, että kaikki EU-alueella käytettävät raaka-aineet on rekisteröity tai tullaan rekisteröimään REACH-asetuksessa määritellyn aikataulun mukaisesti vuoteen 2018 mennessä.

Mikä on CLP ja miten se vaikuttaa Tikkurilan liiketoimintaan?

CLP-asetus (Classification, Labeling and Packaging) liittyy kemikaalien luokituksiin, merkintöihin ja pakkaamiseen. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristönsuojelun korkea taso. Asetuksella yhdenmukaistetaan aineiden ja seosten luokituskriteerit sekä merkintöjä ja pakkaamista koskevat säännöt. 

CLP-asetus on voimassa kaikissa EU-maissa, ja sen myötä otetaan maailmanlaajuisesti käyttöön yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS. CLP:n myötä maalien etiketteihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin tulee uusia merkintöjä. Tikkurilassa aloitettiin CLP-asetuksen mukaisesti uusien etikettien ja käyttöturvallisuustiedotteiden valmistelu jo vuonna 2013. Tikkurilan EU-alueella valmistettavien ja myytävien maalien etikettien varoitusmerkinnät uusittiin kesäkuuhun 2015 mennessä.

Miten VOC-päästöjä säädellään?

VOC-direktiivit määrittelevät tuotannon VOC-päästöjen enimmäismäärän ja maalien sisältämien haihtuvien yhdisteiden sallitun enimmäismäärän. Direktiivien tarkoituksena on ehkäistä tai vähentää suoraa ja epäsuoraa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästövaikutusta ympäristöön tai ihmisiin.

Miten biosidilainsäädäntö vaikuttaa Tikkurilan liiketoimintaan?

Biosidiasetus ohjaa maaleissa käytettävien säilytysaineiden käyttöä, niiden määriä ja sallittuja aineita. Biosidiasetus astui voimaan 1.9.2013.

Mikä on Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rooli?

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) edistää kemikaalien turvallista käyttöä. Se panee täytäntöön EU:n kemikaalilainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja ympäristön tilaa.

OHJEITA MAALAAMISEEN

Miten varmistetaan tuotteen turvallinen käyttö?

Ennen maalaamisen aloittamista tulee lukea tuotteen käyttöohjeet etiketistä ja tutustua tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Maalattaessa suosittelemme käytettävän suojakäsineitä ja -laseja. Näin vältyt maalin roiskumiselta iholle ja turhalta kosketukselta.

Kuinka pian maalatun tilan voi ottaa käyttöön?

Sisätiloihin tarkoitettuja vesiohenteisia tuotteita, kuten seinä- ja kattomaaleja, ja vähäpäästöisiä M1-luokiteltuja tuotteita käytettäessä tilan voi ottaa käyttöön 4-6 tunnin kuluttua maalaamisesta. Muita vesiohenteisia maaleja tai lakkoja käytettäessä oleskelua huoneessa kannattaa välttää seuraavaan päivään saakka. 

Vesiohenteisella tuotteella maalattaessa allergisten ja herkistyneiden henkilöiden kannattaa välttää oleskelua vastamaalatussa päivän muutaman päivän ajan. Reaktiot ovat hyvin yksilöllisiä, joten tarkkaa aikaa on mahdoton määritellä.

Erityisen allergisten ja herkkien henkilöiden kannattaa tarkkaan harkita ryhtyäkö itse maalaamaan. Tikkurilan Tekijäpankista löytyy maalausalan ammattilainen työhön. Jos haluat kuitenkin itse maalata, suosittelemme käytettävän vesiohenteisia, vähäpäästöisiä eli M1-luokiteltuja ja ekomerkittyjä tuotteita.

Huolehdi riittävästä tuuletuksesta maalin kuivumisen aikana, avaa esimerkiksi ikkuna. Muista kuitenkin, ettei tilan lämpötilan tulisi tuuletuksen yhteydessä laskea alle tuoteselosteessa ilmoitettujen minimilämpötilojen. Vältä asumista remontoitavassa tilassa.