content-header-image

Tiedonantopolitiikka

Tikkurila Oyj: n hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan Tikkurila Oyj:ssä (mukaan lukien kaikki sen konserniyhtiöt, ”Tikkurila” tai ”yhtiö”) sovellettavaksi 1. lokakuuta 2021 alkaen. Asiakirjassa kuvataan yleiset periaatteet, joita Tikkurila noudattaa viestinnässään pääomamarkkinoiden toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi tiedonantopolitiikassa määritellään viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvät vastuut ja velvollisuudet.

1. Johdanto

Tikkurilan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”). Tiedonannoissa ja julkistamisessaan Tikkurila noudattaa sovellettavia EU:n ja Suomen lakeja, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä ESMA:n ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä sisäisiä toimintaperiaatteita ja ohjeita.

Yhtiön ulkoisessa viestinnässä noudatetaan periaatetta, jonka mukaan kaikki relevantit ja tarkat tiedot saatetaan ajoissa ja ei-valikoivasti kaikille markkinaosapuolille. Tietojen on oltava oikeita, johdonmukaisia, luotettavia ja oikea-aikaisia, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia.

2. Säännöt ja käytännöt

2.1 Puheoikeus (Spokespersons)

Tikkurilan nimissä yhtiön strategiasta, taloudesta, markkinoiden kehityksestä ja kysynnästä, merkittävistä strategisista aloitteista ja yhtiön näkemyksistä lausuntoja voivat antaa toimitusjohtaja, talousjohtaja ja viestintäjohtaja.

Muilla Tikkurila-konsernin johtoryhmän jäsenillä, funktioiden vetäjillä ja maajohtajilla on oikeus puhua vastuualueeseensa liittyvistä asioista tiedonantopolitiikan asettamissa rajoissa. Tiedotteita julkaistaessa asiaan parhaiten perehtynyt henkilö toimii virallisena yhteyshenkilönä, jolla on oikeus puhua kyseisestä asiasta.  

2.2 Taloudellinen raportointi /Säännöllinen julkistaminen

Tikkurilan tilikausi on kalenterivuosi. Tikkurila julkaisee tilinpäätöstiedotteen (1.1. – 31.12.) ja puolivuotiskatsauksen (1. tammikuuta - 30. kesäkuuta), jotka ovat ensisijaisia tietolähteitä Tikkurilan taloudellisesta tuloksesta, taseesta ja taloudellisesta asemasta, näkymistä, kannattavuuden kehityksestä ja muista näihin liittyvistä asioista. Tikkurila julkaisee myös vuosittain yleiskatsauksen Tikkurilan liiketoiminnasta, mukaan lukien tiedot hallinnosta, palkkiopolitiikasta ja -käytännöistä sekä vuosittaisista taloudellisista tiedoista. Lisäksi Tikkurila julkaisee kaikki muut sovellettavien lakien ja määräysten edellyttämät tiedot.

Tilinpäätöstiedote ja puolivuotiskatsaus julkaistaan aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Aikataulu julkaistaan ennen edellisen tilikauden loppua ja on nähtävillä Tikkurilan verkkosivuilla.

2.3 Julkiset tiedotteet: pörssitiedotteet, sijoittajauutiset ja lehdistötiedotteet

Tikkurila julkaisee pörssitiedotteet ilman aiheetonta viivytystä siten, että ne antavat samanaikaisesti tietoa kaikille markkinaosapuolille tosiseikoista, asioista ja olosuhteista, joiden Tikkurila uskoo todennäköisesti vaikuttavan merkittävästi yhtiön arvopaperien arvoon. Pörssitiedotetta käytetään myös julkistamaan säänneltyjä tietoja, jotka on julkistettava pörssitiedotteella (kuten johdon osakekaupat, ilmoitukset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouspäätökset), vaikka tällaiset julkaisut eivät sisältäisikään hintasensitiivistä tietoa.

Lisäksi Tikkurila julkistaa verkkosivuillaan uutisia, jotka eivät täytä pörssitiedotteille asetettuja vaatimuksia, mutta joita Tikkurila pitää sidosryhmien näkökulmasta merkittävinä tai mielenkiintoisina, kuten esimerkiksi sijoittajauutisia tai lehdistötiedotteita.
    
2.4 Päästöjen jakelu ja saatavuus; tietojen levittäminen

Tikkurilan pörssitiedotteet julkaistaan mahdollisimman samanaikaisesti Nasdaq Helsingissä ja jaellaan Newswire-jakeluverkon kautta Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti, keskeisissä tiedotusvälineissä ja yhtiön verkkosivuilla. Yhtiö käyttää myös monenlaisia muita keinoja ja kanavia tiedon levittämiseksi, mukaan lukien lehdistötiedotteet, aikakauslehdet ja julkaisut, haastattelut, julkiset esitykset, julkiset konferenssipuhelut ja webcast -esitykset. Yhtiön verkkosivusto www.tikkurilagroup.com on pääasiallinen ajantasaisen Tikkurilaa koskevan tiedon lähde. Kaikki tiedotteet ja taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan.

2.5 Kieliversiot

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki tiedonantovelvollisuuden täyttämiseen liittyvät tiedot julkaistaan myös englanniksi.
    
2.6 Ennusteet ja tulevaisuutta koskevat lausunnot

Tulevaisuutta koskevat näkymät esitetään aina hallituksen vuosittaisessa kertomuksessa, tilinpäätöstiedotteessa ja puolivuotiskertomuksessa erillisen otsikon alla, ja ne esitetään niin yksiselitteisesti ja johdonmukaisesti kuin mahdollista. 

Jos Yhtiö kohtuudella voi odottaa, että sen kehitys poikkeaa merkittävästi sen aiemmin julkaisemasta tulevaisuudennäkymästä, ennusteesta tai annetusta ohjauksesta, ja tällainen poikkeama todennäköisesti vaikuttaa merkittävästi yhtiön arvopaperien hintaan, yhtiö ilmoittaa poikkeamista koskevat tiedot mahdollisimman pian. Tällöin tiedonannossa myös toistetaan aiempi tulevaisuutta koskenut ennuste. 

2.7 Huhut, markkinoiden spekulaatiot ja tietovuodot

Yleisenä toimintaperiaatteena Yhtiö ei kommentoi markkinahuhuja, tiedotusvälineiden spekulointia, arvopaperikurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikkolaskelmia, ellei se ole tarpeen sellaisen merkityksellisen ja selvästi virheellisen tiedon korjaamiseksi, joka voi vaikuttaa olennaisesti yhtiön arvopapereiden arvoon. Yhtiö ei myöskään kommentoi julkaisemattomia ja keskeneräisiä liiketoimia niin kauan kuin tiedon julkistamisen viivästymisen edellytykset ovat olemassa. 

Jos Yhtiö saa tietää, että tieto, joka todennäköisesti vaikuttaa merkittävästi Yhtiön arvopaperien hintaan, on vuotanut ennen sen julkistamista tai se on vahingossa paljastettu taholle, jolla ei ole luottamuksellisuusvelvoitetta, Yhtiö julkaisee asiasta pörssitiedotteen ilman aiheetonta viivytystä.

Tietovuodot estetään pitämällä tarvittaessa sisäpiirirekistereitä, ottamalla käyttöön salassapitositoumuksia, ja antamalla ohjeita ja kouluttamalla henkilöstöä sisäpiirikysymyksissä. Yhtiö on ottanut käyttöön sisäpiiriohjeet, jotka koskevat kaikkia sen työntekijöitä, hallitusta ja toimitusjohtajaa.

2.8 Yhteydet tiedotusvälineisiin, analyytikoihin ja muihin sidosryhmiin

Yhtiö järjestää säännöllisesti tapaamisia analyytikoiden, sijoittajien, osakkeenomistajien, median ja yhtiöstä kiinnostuneiden osakkeenomistajien kanssa.

Tikkurila pitää taloudellisten raporttien julkaisemisen yhteydessä yhtiötä ja sen taloudellista asemaa koskevan tiedotustilaisuuden, johon se kutsuu analyytikoita ja tiedotusvälineiden edustajia. Tiedotustilaisuuksissa ei paljasteta uutta, tai arvopapereihin liittyvää hintasensitiivistä tietoja. Tilaisuuksien esitysmateriaali julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Kun yhtiötä esitellään pääomamarkkinainstituutioille, suuremmille ryhmille tai yksittäisten henkilöiden välisissä tapaamisissa, toimitusjohtaja tai talousjohtaja osallistuvat tilaisuuksiin. Yhtiötä edustaa esittelytilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan vähintään kaksi henkilöä. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja /tai sijoittajasuhteista vastaava henkilö keskustelevat ennen tällaista tilaisuutta, mitä niissä voidaan ja aiotaan kertoa. Jos hintasensitiivistä tietoa on tahattomasti kerrottu tilaisuudessa, kyseiset tiedot julkistetaan viipymättä.

Jos yhtiön on esitettävä kommentteja esimerkiksi analyytikoiden raportteihin tai päivitettävä tulosennustetta, kommentointi ja päivitykset tapahtuvat toimitusjohtajan ja talousjohtajan yhteisen tarkastelun jälkeen ja ne julkaistaan mahdollisimman pian. Toimitusjohtaja tai talousjohtaja voi tehdä asiavirheiden korjauksia suoraan ilman edellä kuvattua yhteistä tarkastelua.

2.9 Kriisiviestintä

Tikkurilassa on kirjalliset kriisinhallinta- ja kriisiviestinnän suuntaviivat, joissa määritellään kriisinhallintaorganisaatio, kriisinhallintaryhmän tehtävät ja vastuut sekä kriisinhallintasuunnitelma.

3 Hiljainen jakso (Silent period)

Tikkurila ei järjestä tai osallistu tapaamisiin tiedotusvälineiden, analyytikoiden tai sijoittajien kanssa hiljaisen jakson kuluessa, joka alkaa viimeistään kolmekymmentä päivää ennen tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen julkaisemista ja jatkuu raportointikauden tilinpäätösten tai puolivuotiskatsausten julkaisuun saakka. Poikkeus sääntöön on liiketoimintatapahtumia koskevien pörssitiedotteiden julkaiseminen, jolloin Tikkurilan edustajien on voitava vastata tiedotettua tapahtumaa koskeviin kysymyksiin. Tällöinkin Tikkurilan edustajat välttävät kommentoimasta seuraavaan taloudellisen raportointiin sisältyviä tietoja.