content-header-image

Määritelmät

Tunnuslukujen laskentakaavat

Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen kaavat

Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton

Emoyhtiön omistajien osuus tilikauden voitosta
Keskimääräinen osakemäärä

Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu

Emoyhtiön omistajien osuus tilikauden voitosta
Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu keskimääräinen lukumäärä

Oikaistu liiketulos

Liiketulos (EBIT) - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat erät, jotka liittyvät vakuutuskorvauksiin, sakkoluonteisiin maksuihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin, konsernirakenteen strategisiin muutoksiin, pysyvien vastaavien omaisuuserien arvonalentumisiin tai niiden myyntivoitot tai tappiot

Liikevoittoprosentti / liiketappioprosentti

Liikevoitto (-tappio) x 100
Liikevaihto

Korolliset nettovelat

Korolliset velat - rahavarat

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset nettorahoitusvelat x 100
Oma pääoma

Korkokate

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Nettorahoituskulut

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), %

(Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100
(Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat)*

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), %

Tilikauden tulos x 100
Oma pääoma*

Rahavirtatuotto sijoitetulle pääomalle (CFROI), %

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat x 100
(Taseen loppusumma - korottomat velat )*

Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), %

Liikevoitto + osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista x 100
(Nettokäyttöpääoma
+ valmiit aineettomat hyödykkeet
+ valmiit aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
+ sijoitukset pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyihin yrityksiin)**

Korolliset nettorahoitusvelat /käyttökate

Korolliset nettorahoitusvelat
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

* Tilikauden alun ja lopun keskiarvo

** Keskimäärin kaudella