content-header-image

Osinko

Osingot ja osinkopolitiikka

Osingonmaksuhistoria

Vuodelta 2019 maksetaan osinkoa enintään 0,50 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 66 prosenttia tilikauden 2019 nettotuloksesta ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja niiden verovaikutusta. Osingon ensimmäinen erä (0,25 eur) maksettiin kesäkuussa 2020 ja hallitus päättää erikseen toisesta erästä. 

Vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,33 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 100 prosenttia tilikauden 2018 nettotuloksesta ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja niiden verovaikutusta. Osinko maksetaan kahdessa erässä huhtikuussa ja marraskuussa 2019. 

Vuodelta 2017 maksettiin osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 182 prosenttia tilikauden 2017 nettotuloksesta ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja niiden verovaikutusta. Osinko maksettiin kahdessa erässä huhtikuussa ja marraskuussa 2018.

Vuodelta 2016 maksettiin osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 81 prosenttia tilikauden 2016 operatiivisesta nettotuloksesta.

Vuodelta 2015 maksettiin osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 91 prosenttia tilikauden 2015 operatiivisesta nettotuloksesta.

Vuodelta 2014 maksettiin osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 73 prosenttia tilikauden 2014 operatiivisesta nettotuloksesta.

Vuodelta 2013 maksettiin osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 69 prosenttia tilikauden 2013 operatiivisesta nettotuloksesta.

Vuodelta 2012 maksettiin osinkoa 0,76 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 72 prosenttia tilikauden 2012 operatiivisesta nettotuloksesta.

Vuodelta 2011 maksettiin osinkoa 0,73 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 88 prosenttia tilikauden 2011 operatiivisesta nettotuloksesta.

Vuodelta 2010 maksettiin osinkoa 0,70 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 86 prosenttia tilikauden 2010 operatiivisesta nettotuloksesta. 

 

Verotusarvo

Listautumisen yhteydessä osakeosinkona saadun Tikkurilan osakkeen verotusarvo on 15,80 euroa

 

Osakeosinkona vuonna 2010 saadut Tikkurilan osakkeet

Osakeosinkona saadun Tikkurilan osakkeen verotusarvo ja hankintahinta on 15,80 euroa (ensimmäisen kaupankäyntipäivän eli 26.3.2010 painotettu keskikurssi).

 

Lisätietoa osakeosingon verotuksesta:

Verohallinnon ohjeet ennakon täydennysmaksusta

Ennakon täydennysmaksu, tilisiirtolomake (muut kuin yhteisöt)


Osinkopolitiikka

Tikkurilan osinkopolitiikan mukaisesti Tikkurilan tavoitteena on jakaa osinkoa, joka on vähintään 40 prosenttia sen vuotuisesta operatiivisesta nettotuloksesta. Operatiivinen nettotulos tarkoittaa tilikauden voittoa ilman kertaluonteisia eriä verovaikutuksella oikaistuna. Tulevaisuudessa maksettavat osingot, niiden määrä ja maksuaika riippuvat Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, investoinneista, maksukyvystä, suhdannevaihtelusta ja muista tekijöistä, joita Yhtiön hallitus pitää merkittävinä.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta. Osakeyhtiöiden osakkeille on pääsääntöisesti maksettu mahdollista osinkoa vain kerran vuodessa, ja osinkoa voidaan maksaa vasta varsinaisen yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaon määrästä hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osingonjako voi perustua myös muuhun tilintarkastettuun tilinpäätökseen kuin viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätökseen, edellyttäen, että yhtiökokous on vahvistanut tämän tilinpäätöksen. Yhtiön osingonjako edellyttää yhtiökokouksessa osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä. Varoja ei kuitenkaan saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.