content-header-image

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen kaikissa olosuhteissa, liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen mahdollisimman järkevästi ja vain tiedostettuja riskejä ottamalla sekä halutun kokonaisriskitason saavuttaminen. Tavoitteena on myös varmistaa yhtiön tuotteiden turvallisuus, henkilöstön turvallinen työskenteleminen ja yhtiön omien toimintatapojen ja ohjeistusten noudattaminen. Riskienhallinta on osa konsernin strategista ja operatiivista suunnittelua, ja se linkittyy myös sisäiseen valvontaan.

Tikkurila pyrkii ennakoivasti ja systemaattisesti tunnistamaan, analysoimaan, arvioimaan ja hallitsemaan merkittävimmät riskit, jotka jaetaan seuraaviin pääryhmiin: strategiset riskit, operatiiviset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Pääperiaatteena on systemaattisen riskienhallintaprosessin kautta määritellä ja saavuttaa optimaalinen kokonaisriskitaso suhteessa Tikkurilan riskinkantokykyyn sekä samalla varmistaa toiminnan jatkuvuus.

Tikkurilan riskienhallinta perustuu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä Tikkurilan riskienhallintapolitiikkaan. Lisäksi johdon tavoitteita, vastuunjakoa ja riskirajoja määritellään tarkemmin eri konserniohjeissa.

Tikkurila Oyj:n hallitus määrittelee riskienhallinnan pääperiaatteet ja hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan, ja tarkastusvaliokunta avus¬taa hallitusta riskienhallinnan valvonnassa. Konsernifunktiot vastaavat oman toiminta-alueensa riskeistä ja niiden hallinnasta.

Tikkurilassa riskienhallinta toteutetaan kolmen puolustuslinjan viitekehykseen perustuen. Konsernifunktiot – myynti, tarjooma, toimitusketju, talous ja henkilöstöhallinto - toteuttavat vastuualueittain yhteisesti sovittua riskien itsearviointimallia. Riskienhallintaprosessia koordinoi riskienhallinnan ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii konsernin lakiasiainjohtaja. Riskienhallintaprosessin tuotokset raportoidaan säännöllisesti sekä sisäisesti että osana Tikkurila Oyj:n ulkoista raportointia.

Kustannusedun saavuttamiseksi ja kokonaisriskitason varmistamiseksi osa Tikkurilan riskienhallintatoimenpiteistä hoidetaan keskitetysti; esimerkiksi keskeiset investointipäätökset ja tietyt rahoitus- ja vakuutusratkaisut tehdään aina konsernitasolla.

Alla olevassa kaavakuvassa on esitetty riskienhallinnan tasot sekä keskeiset toimielimet ja henkilöt, jotka osallistuvat Tikkurilan riskienhallintatyöhön.

 

Riskienhallinta

 

Keskeisiä riskejä

Tikkurilan liiketoimintaan liittyviä merkittävimpiä riskejä

Tikkurilan liiketoimintaan liittyy monia riskejä, joista osa voi olla merkittäviä. Koska konsernin liiketoiminnot jakautuvat useaan maantieteelliseen alueeseen ja monenlaisiin tuotteisiin ja asiakassegmentteihin, eri riskien määrä, todennäköisyys ja vaikutukset saattavat vaihdella eri liiketoimintayksiköiden välillä. Merkittävien riskien toteutumisella voi olla huomattava negatiivinen vaikutus Tikkurilan liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Tikkurilaan kohdistuu erilaisia riskejä, kuten strategisia, operatiivisia, taloudellisia ja vahinkoriskejä. Riskit arvioidaan ja niitä hallitaan riskityypin ja riskin ominaisuuksien mukaan. Tikkurilan merkittävimmät riskit liittyvät strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, vaikkakin kaikki riskiryhmät pitävät sisällään sellaisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi Tikkurilan liiketoimintaan.

Tikkurilan kannalta olennaiset, hallituksen määrittämät riskit on esitetty tiettyjen yksinkertaistettujen olettamusten pohjalta seuraavassa kaaviossa tilikauden 2017 päättymishetken tilanteen perusteella. Riskit jaetaan niiden todennäköisen ajoittumisen mukaan, vaikka suurimmalla osalla on sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia vaikutuksia. Lisäksi alla oleva kuva esittää karkean arvion keskeisten riskiluokkien todennäköisyydestä.

 

 

Riskit

 

Selvitys rahoitusriskeistä on luettavissa tilinpäätöksen liitetiedoista. Lisää tietoa riskeistä löytyy hallituksen toimintakertomuksesta.