content-header-image

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Olemme koonneet tälle sivulle Tikkurilaan liittyviä kysymyksiä, joita kysytään usein.

Markkina-asema

Mikä on Tikkurilan markkinaosuus?

Tikkurila on johtava kauppa- ja rakennusmaaliyhtiö Suomessa (markkinaosuus kauppa- ja rakennusmaaleissa: yli 50 %), Ruotsissa (noin 37 %), Venäjällä (noin 15 %) ja Baltiassa (noin 20 %). Puolassa Tikkurila on neljänneksi suurin toimija (noin 15 %). Tikkurilan liikevaihdosta yli 80 % tulee kauppa- ja rakennusmaaleista.

Mitkä ovat liikevaihdoltaan Tikkurilan suurimmat maat?

Venäjä (vuoden 2018 liikevaihto 143 milj. euroa, 24 %), Ruotsi (133 milj. euroa, 23 % konsernin liikevaihdosta), Suomi (93 milj. euroa, 16 %) ja Puola (77 milj. euroa, 13 %).

Mitkä ovat Tikkurilan merkittävimpiä kilpailijoita?

Tikkurilan kilpailijoita ovat toisaalta toimialan globaalisti toimivat suuryritykset kuten AkzoNobel ja PPG ja toisaalta tiettyihin tuote- tai maantieteellisiin alueisiin keskittyneet keskikokoiset yhtiöt kuten Teknos, Flügger, Jotun, Caparol, Empils ja Lakra-Sintez.

Millaiset kasvutavoitteet Tikkurilalla on?

Tikkurilan tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Venäjällä. Uudistettu strategia julkaistaan Q2 2019 aikana.

Liikevaihto ja jakelukanavat

Ketkä ovat Tikkurilan asiakkaita?

Kuluttajat ja ammattilaiset (ml. teollisuusasiakkaat). Kuluttajille ja ammattilaisille Tikkurila myy kauppa- ja rakennusmaaleja lähinnä jälleenmyyjien (esim. rautakaupat) kautta. Ammattilaisiin lukeutuvat urakoitsijat, suunnittelijat, isännöitsijät, rakennusliikkeet, rakennuttajat ja taustavaikuttajat. Teollisuuspuolella Tikkurila myy maaleja ja pinnoitteita puu- ja metalliteollisuuden asiakkaille.

Miten Tikkurila myy maalia?

Tikkurila myy kauppa- ja rakennusmaaleja pääasiassa rakennustarvikeliikkeille (ns. rautakaupoille), maalikauppaketjuille ja itsenäisille maalien jälleenmyyjille, jotka puolestaan myyvät tuotteita kuluttajille. Skandinaviassa Tikkurilalla on myös omia myymälöitä. Keskisessä Itä-Euroopassa ja Venäjällä jakelutiet ovat osin moniportaisempia (esim. tukkuliikkeet). Teollisuusmaaleja Tikkurila myy suoraan asiakkaille tai Temaspeed-nimisen myyntiverkoston kautta.

Miten Tikkurilan liikevaihto jakautuu teollisuuden, ammattilaisten ja kuluttajien kesken?

Vuonna 2018 ammattilaisten ja kuluttajien osuus oli 82 % liikevaihdosta (kauppa- ja rakennusmaalit) ja teollisuuden 18 % (teollisuusmaalit).

Miten Tikkurilan liikevaihto jakautuu uudis- ja korjausrakentamisen kesken?

Korjausrakentamisella on suurempi merkitys kauppa- ja rakennusmaalien kysyntään kuin uudisrakentamisella. Tikkurilan arvion mukaan korjausrakentamisen osuus on keskimäärin noin kaksi kolmasosaa ja uudisrakentamisen noin yksi kolmasosa.

Tikkurilan liikevaihdon kehitystä selittävät mm. muutokset myyntihinnoissa ja myyntimixissä. Mitä myyntimix tarkoittaa?

Myyntimix tarkoittaa Tikkurilan tiettynä aikana myymien tuotteiden kokonaisuutta, ja erityisesti kunkin tuoteryhmän ja tuotteiden osuutta kyseisen ajankohdan kokonaismyynnistä. Erilaisten tuotteiden suhteellinen osuus myynnistä vaihtelee muun muassa suhdanteiden ja vuodenajan mukaan. Laskusuhdanne vaikuttaa yleensä enemmän teollisuusmaalien kuin kauppa- ja rakennusmaalien kysyntään. Lisäksi esimerkiksi rakentamisen piristyessä suurempien purkkikokojen kysyntä kasvaa, kun ammattilaisten aktiviteetti lisääntyy. Myös tietyt pidemmän aikavälin trendit, kuten siirtyminen korkeamman hinta- ja laatuluokan tuotteisiin kehittyvillä markkinoilla sekä ympäristöystävällisempien tuoteryhmien kysynnän kasvu, vaikuttavat myyntimixiin. 

Raaka-aineet

Mitkä ovat Tikkurilan tärkeimmät raaka-aineet?

Tikkurilan tärkeimpiä raaka-aineita ovat pigmentit (esim. titaanidioksidi), sideaineet, liuotteet ja lisäaineet. Raaka-aineiden lisäksi pakkausmateriaalit, erityisesti metalli- ja muovipurkit, ovat yksi keskeinen kustannuserä.

Miten raaka-ainehintojen muutokset vaikuttavat Tikkurilaan?

Raaka-aineet ovat Tikkurilan suurin yksittäinen kuluerä ja siten raaka-ainehintojen muutoksilla on merkittävä vaikutus Tikkurilan toimintaan. Tikkurilalla on ollut perinteisesti hyvä hinnoitteluvoima, ja yhtiö on pystynyt hyvin kattamaan omien hintojensa korotuksilla raaka-ainehintojen nousun, vaikka myyntihintojen muutosten ajoitus ei välttämättä ole identtinen kustannuspohjan muutosten ajoituksen kanssa.

Miten öljyn hinta vaikuttaa Tikkurilan liiketoimintaan?

Öljyn hintakehitys vaikuttaa Tikkurilan liiketoimintaan paitsi raaka-aineiden myös Venäjän liiketoiminnan kautta. Öljypohjaisten raaka-aineiden merkitys on pitkällä aikavälillä pienentynyt vesiohenteisten maalien suosion kasvettua. Kaiken kaikkiaan öljyn hinnan kohoaminen vaikuttaa yleensä Tikkurilan liiketoimintaan myönteisesti, sillä öljyn hinnan nousu on korreloinut positiivisesti Venäjän kansantalouden kehitykseen. Yleinen taloudellinen kehitys vaikuttaa merkittävästi maalien kysyntään. 

Kulurakenne

Millainen on Tikkurilan kulurakenne?

Raaka-aine- ja pakkausmateriaalikustannukset muodostavat Tikkurilan merkittävimmän kuluerän, yhteensä noin puolet liikevaihdosta. Myynti- ja markkinointikulut olivat vuonna 2018 noin 17 % liikevaihdosta. Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut ovat vuositasolla noin 2 % liikevaihdosta. 

Investoinnit

Millainen on Tikkurilan investointitarve?

Vuoden 2018 bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat 10,4 (14,6) milj. euroa. Pidemmällä aikavälillä korvaus- ja uusintainvestointien määrän, ilman merkittäviä uudisrakennuskohteita, voidaan olettaa olevan kohtuullisen lähellä tuloslaskelman poistotasoa. Maalinvalmistus ei vaadi yhtä suuria pääomia kuin kemianteollisuus yleensä.

Millainen on Tikkurilan yritysostokäytäntö?

Tikkurila hakee kasvua sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Merkittäviä yritysostoja ovat olleet mm. ruotsalaisen Alcro-Beckersin hankinta vuonna 2001 (liikevaihto noin 190 milj. euroa) ja venäläisen Kraski Teksin osto vuonna 2006 (liikevaihto noin 80 milj. euroa). Yritysostokohteissa painopisteenä on hyvä markkina-asema kohdemarkkinoilla, tunnetut ja vahvat brändit, sekä kattava jakelu- ja asiakasverkosto.

Yhteiskuntavastuu

Onko Tikkurila mukana kestävän kehityksen indekseissä?

Tikkurilan osake ei kuulu kestävän kehityksen indekseihin. Tikkurila julkaisee osana vuosikertomustaan ulkopuolisen riippumattoman tahon varmentaman yritysvastuuraportin, joka laaditaan kansainvälisen nk. GRI-ohjeiston mukaisesti ja jossa esitellään Tikkurilan toimenpiteitä myös kestävän kehityksen edistämiseksi.

Millaisia ympäristövaikutuksia Tikkurilan toiminnalla on?

Maalituotteen elinkaaren aikainen ympäristölle aiheutuva kuormitus muodostuu mm. raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien valmistuksesta, tuotteen valmistuksessa käytettävästä energiasta, valmistuksen aikana syntyvistä päästöistä ja jätteistä, raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja tuotteiden kuljetuksesta, maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana maalista haihtuvista yhdisteistä (mm. liuoteohenteisten maalien käytöstä vapautuvat liuotteet) sekä maalijätteen hävityksestä.

Tikkurilan tavoitteena on jatkuvasti pienentää oman toiminnan ja tuotteiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta mm. kehitämällä maaliyhdistelmiä ja ratkaisuja, joilla saavutetaan mahdollisimman pitkä kestoikä ja pitkät huoltomaalausvälit, panostamalla vesiohenteisten tuotteiden käytön edistämiseen ja valitsemalla ympäristöä vähemmän kuormittavan vaihtoehdon, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, sekä kehittämällä valmistusprosessien ekotehokkuutta minimoimalla syntyvää hukkaa ja hyödyntämällä syntyvää jätettä. Vuonna 2018 vesiohenteisten tuotteiden osuus tuotannosta oli 75.2 %.

Valuuttakurssien vaikutus

Mitkä ovat Tikkurilan laskutusvaluutat? Miten valuuttakurssimuutokset vaikuttavat Tikkurilan liiketoimintaan?

Tikkurilan tytäryhtiöt laskuttavat asiakkaitaan kotimarkkinoidensa valuutassa, joista konsernin kannalta keskeisimpiä ovat Venäjän rupla, Ruotsin kruunu ja Puolan zloty. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat euromääräisesti raportoitaviin konsernin tunnuslukuihin tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman kautta. Konsernin omaan pääomaan kohdistuu valuuttariski muunnettaessa tytäryhtiöiden valuuttamääräisiä oman pääoman eriä euromääräisiksi. Tikkurila suojautuu valuuttariskeiltä muun muassa valuuttatermiinien avulla. 

Osakkeet ja osinko

Millainen osingonmaksaja Tikkurila on?

Tikkurilan osinkohistoria on seuraava:

2010 osinko 0,70 euroa osakkeelta

2011 osinko 0,73 euroa osakkeelta

2012 osinko 0,76 euroa osakkeelta

2013 osinko 0,80 euroa osakkeelta

2014 osinko 0,80 euroa osakkeelta

2015 osinko 0,80 euroa osakkeelta

2016 osinko 0,80 euroa osakkeelta

2017 osinko 0,80 euroa osakkeelta

2018 osinko 0,33 euroa osakkeelta

Osingot ovat vastanneet 69–331 prosenttia operatiivisesta nettotuloksesta. Tikkurilan osinkopolitiikan mukaisesti Tikkurilan tavoitteena on jakaa osinkoa, joka on vähintään 40 prosenttia sen vuotuisesta operatiivisesta nettotuloksesta. Operatiivinen nettotulos tarkoittaa tilikauden voittoa ilman kertaluonteisia eriä verovaikutuksella oikaistuna.

Omistaako Tikkurilan johto yhtiön osakkeita tai onko heillä optioita?

Tikkurilan toimitusjohtaja ja talousjohtaja eivät omista Tikkurilan osakkeita (tilanne 30.4.2019). Vuoden 2012 ja 2016 alussa ilmoitettiin avainhenkilöiden osakeperusteisesta sitouttamis- ja kannustinjärjestelmästä.

Mikä on Tikkurilan listautumisen yhteydessä saadun osakkeen verotusarvo?

Osakeosinkona saadun Tikkurilan osakkeen verotusarvo ja hankintahinta on 15,80 euroa (ensimmäisen kaupankäyntipäivän eli 26.3.2010 painotettu keskikurssi).