content-header-image

Trendit

Markkinatrendit luovat mahdollisuuksia

Maaleja ja pintakäsittelyaineita käytetään lukuisiin tarkoituksiin, kuten rakenteiden, rakennusten ja erilaisten tuotteiden suojaukseen ja kaunistamiseen. Maalatut pinnat kestävät hyvin ilmastorasitusta, minkä lisäksi niillä voi olla esimerkiksi palolta suojaavia erityisominaisuuksia. Maalit myös vaikuttavat myönteisesti rakennettuun ympäristöön kaunistamalla koteja, toimistoja ja teollisuuslaitoksia sekä elävöittämällä kaupunkialueita.
Megatrends

 

Merkittävimpiä maalien ja pinnoitteiden kysyntään vaikuttavia tekijöitä ja markkinatrendejä ovat:

  • yleinen taloudellinen kehitys (BKT)
  • rakennus- ja peruskorjausmarkkinoiden vilkkaus
  • asuntokaupan vilkkaus
  • työllisyystilanne ja kuluttajien luottamus
  • elintason nousu ja keskiluokkaistuminen
  • lisääntyvä ympäristötietoisuus
  • kiinnostus kodin sisustamiseen ja kunnostamiseen
  • teollisen tuotannon aste (teollisuusmaalit)

MARKKINATRENDIT

Maalin kasvava kulutus asukasta kohden

Maalimarkkinoiden rakenne ja maalin kulutustavat vaihtelevat maantieteellisten alueiden mukaan. Maalin kulutuksen kasvu on historiallisesti ollut sidoksissa elintason nousuun. Länsi-Euroopan maalimarkkinat ovat vakiintuneet ja myyntimäärien kasvu on maltillista. Keskisessä Itä-Euroopassa, kuten myös IVY-maissa, kauppa- ja rakennusmaalien kulutus asukasta kohden on huomattavasti alhaisempi kuin Länsi-Euroopassa. Maalin kulutuksen asukasta kohden uskotaan kuitenkin kasvavan Keskisessä Itä-Euroopassa ja IVYmaissa elintason noustessa näillä alueilla.

Yleinen talouden kehitys

Taloudelliset suhdanteet heijastuvat luonnollisesti myös maalin kysyntään. Venäjän osalta öljyn hinta vaikuttaa olennaisesti yleiseen taloudelliseen kehitykseen ja ostovoimaan sekä valuuttakurssiin.

Rakentaminen ja remontointi

Uudisrakentaminen ja remontointi sekä erilaiset rakenteet ovat tärkeitä käyttökohteita maaleille. Uudisrakentamisen hiljaisina jaksoina remontointi- ja huoltotoiminta ovat usein vilkastuneet. Uudisrakentamisen osuus on noin 20−25 prosenttia kauppa- ja rakennusmaalien kokonaiskysynnästä. Tikkurilalle korjausrakentamisella on huomattavasti suurempi merkitys kuin uudisrakentamisella. Jatkossa rakentamisen odotetaan kasvavan eniten kehittyvillä markkinoilla, kuten Venäjällä ja sen lähialueilla.

Premium- ja medium-tuotteiden kasvava kysyntä

Länsi-Euroopassa tuotetut ja myydyt maalit ovat lähes yksinomaan medium- ja premiumtuotteita. Economy-tuotteet ovat perinteisesti olleet suosittuja Venäjällä, muissa IVY-maissa sekä Keskisessä Itä-Euroopassa. Maalien laatuun liittyvät mieltymykset siirtyvät kohti medium- ja premium-tuotteita pidemmällä aikavälillä elintason noustessa kehittyvissä talouksissa.

Kasvava kiinnostus kodin sisustamiseen

Kuluttajien kiinnostus kodin sisustamiseen on kasvanut. Etenkin Pohjoismaissa kodintuote- ja kodinsisustusmarkkinat ovat kasvaneet viime vuosina, vaikka taantuma näkyi myös sisustusmarkkinoilla. Myös laadun merkitys korostuu sisustusmateriaaleissa ja -tuotteissa. Tikkurilan voimakas panostus kodin ja ympäristön kaunistamiseen näkyy muun muassa aktiivisessa osallistumisessa alan messuihin ja tapahtumiin.

Lisääntyvä sääntely

Maalin valmistukseen, tuoteturvallisuuteen sekä maalien käsittelyyn ja markkinointiin liittyvä sääntely lisääntyy uusien turvallisuus- ja ympäristösäännösten käyttöönoton myötä. Yksi merkittävä EU-alueen lainmuutos on niin sanottu REACH-asetus (EU:n asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), joka velvoittaa kemikaalien valmistajat ja maahantuojat arvioimaan tuotteen käyttöön liittyvät riskit ja ohjeistamaan loppukäyttäjiä niiden turvallisessa käytössä. Maalit itsessään eivät ole asetuksessa mainittuja tuotteita, mutta maalinvalmistajat joutuvat käytännössä varmistamaan käyttämiensä raaka-aineiden REACH-kelpoisuuden. REACH-asetus saattaa pienentää maalinvalmistajien lukumäärää Euroopassa ja vähentää maalin ja raaka-aineiden tuontia EU:hun.

Muut merkittävät maaleihin liittyvät lainsäädäntöhankkeet liittyvät muun muassa maaleista ilmaan haihtuvien liuotepitoisuuksien määriin.

Kuluttajien ympäristötietoisuus

Maalien koostumusta ja turvallisuutta koskevan sääntelyn lisäksi myös loppukäyttäjien ympäristötietoisuus on lisääntynyt niin tuotteiden kuin niiden pakkausten suhteen. Vesiohenteisten maalien osuus on noin 85 prosenttia maailman kauppa- ja rakennusmaalien volyymista, ja osuuden arvioidaan kasvavan jatkossa etenkin kehittyvissä maissa, joskin todennäköisesti maltillisella vauhdilla. 

Megatrendien keskeiset vaikutukset Tikkurilan liiketoimintaan

Maailma on jatkuvassa muutoksen tilassa. Toimintaympäristömme vaatimustaso kasvaa monessa mielessä – lainsäädäntö ja viranomaisvaatimukset kiristyvät, asiakkaiden tarpeet ja ostokäyttäytyminen muuttuvat ja globaalit ja liiketoimintaympäristön trendit vaikuttavat voimakkaasti liiketoimintaamme. Huomioimme ympäröivän maailman ja ihmisten tarpeet toimintamme ja tuotteidemme kehittämisessä. 

Liiketoimintaamme vaikuttavia trendejä ovat muun muassa kaupungistuminen, keskiluokkaistuminen, muutokset kulutuskäyttäytymisessä ja digitalisaatio sekä ilmastomuutos. Kehittäessämme uusia tuotteita, palveluita ja konsepteja analysoimme tarkasti eri trendien tuomat riskit ja mahdollisuudet, ja toimimme niiden mukaisesti.

 

Neljä megatrendiä, joilla on vaikutusta liiketoimintaamme

Ilmastomuutos vaikuttaa globaalisti

Climate change

Muuttuvat sääolosuhteet, ilmansaaste- ja sisäilmaongelmat lisääntyvät, erilaiset terveysriskit.

Keskiluokan määrä kasvaa

Middle class

Tulot kasvaa ja kulutus lisääntyy, kulutuskäyttäytyminen muuttuu, premium-brändien sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tuotteiden ja palvelujen kysyntä kasvaa.

Vuoteen 2050 mennessä yli 65 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa

Urbanization

Taloudellinen hyvinvointi paranee, sosiaalinen kehitys, rakentaminen lisääntyy, energiankäyttö ja päästöt kasvavat.

Digitalisaatio

Digitalization

Kokonaisvaltainen tapa olla yhteydessä asiakkaiden kanssa ja ymmärtää asiakastarpeet yksityiskohtaisesti datan kautta, optimoida toimintaamme ja kehittää uusia kasvumahdollisuuksia.

 

Keskiluokka kasvaa monissa maissa, ja he haluavat panostaa hyvinvointiin, terveyteen ja kotinsa sisustamiseen. Kaupungistumisen nähdään lisäävän uudisrakentamista. Tämä vaikuttaa siihen, että myös raaka-aineita ja kemikaaleja tarvitaan enemmän ja energiankulutus kasvaa. Tikkurila on viime vuosina panostanut funktionaalisiin tuotteisiin, jotka muun muassa auttavat asiakkaitamme toimimaan energiatehokkaammin. Myös ilmansaasteet ja sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet ja uskomme, että vähäpäästöisten ja korkealaatuisten ympäristön ja terveyden kannalta turvallisten tuotteiden ja aivan uudenlaisten pintakäsittelyratkaisujen kysyntä kasvaa entisestään. Digitalisaatio tuo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia maaliliiketoimintaan.

Ilmastomuutos aiheuttaa monenlaisia muutoksia yhteiskunnassa ja ekosysteemipalveluissa. Tikkurilan liiketoiminnan näkökulmasta riskeihin kuuluvat muun muassa sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen ja lainsäädännön kiristyminen niin raaka-aineisiin, tuotteidemme koostumukseen kuin omaan toimintaankin liittyen. Myös tuotteidemme käyttöolosuhteet muuttuvat. Ilmastomuutos asettaa yhä kovempia vaatimuksia materiaalien pintakäsittelyille – maalien ja pinnoitteiden tulee olla yhä kestävämpiä alati vaihtuvissa ilmasto-olosuhteissa kosteasta koviin pakkasiin ja kuumaan auringonpaisteeseen. Otamme ilmastoasiat huomioon riskiarvioinneissamme, ja pyrimme yhä enenevässä määrin määrittelemään vaikutuksia tuotteidemme ja asiakkaidemme näkökulmasta.

Omassa toiminnassamme panostamme resurssitehokkuuteen, prosessiemme ympäristöturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun sekä arvioimme miten voimme toiminnassamme edistää kiertotaloutta. Liiketoiminnallemme olennaisten luonnonvarojen vähentyessä meidän tulee tehostaa tuotantoamme ja resurssien käyttöä, ja löytää uudenlaisia ja uusiutuvia raaka-aineita.